1. Home/
  2. Genes/
  3. RTFDC1

RTFDC1

Synonyms

Ensembl Gene ID: ENSG00000022277

Links

Genecard: RTFDC1

Gene RTFDC1 is not the Target of any Drug in the Database.